Huisreglement en Voorwaarden

Huisreglement en Voorwaarden

Huisreglement en Voorwaarden fysiotherapie Poortwijk

1. Algemene regels

1.1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
1.2. In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
1.3. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.
1.4. Dieren zijn om hygiënische redenen niet toegestaan in de praktijk, ook niet in de wachtkamer.
1.5. Indien u bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, zullen de kosten van de desbetreffende behandeling voor uw eigen rekening zijn.
Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw ziektekostenverzekering. De kosten voor een niet nagekomen afspraak zijn conform de tarievenlijst van de desbetreffende behandeling, waarvoor u een factuur ontvangt die u contant of per bank kunt voldoen.
1.6. Laat geen waardevolle bezittingen in de behandelruimte of wachtkamer achter.
fysiotherapie Poortwijk is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies en/of beschadiging van bezittingen van patiënten/ cliënten of anderen, die het pand betreden.
1.7. Neem ook, wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afsprakenkaartje mee. De therapeut kan daarop dan de volgende afspraak in vullen.
1.8. Wanneer u 10 minuten na verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut bent gehaald, meldt u zich dan s.v.p. door op de bel te drukken.

2. Hygiëne

2.1. Gaarne bij ieder bezoek een handdoek meenemen en plaatsen op behandelbank en/of
trainingsapparatuur.
2.2. Wij verwachten van u als patiënt/cliënt dat u de algemeen geldende norm voor persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor goede lichaamsverzorging.
2.3. Bij het betreden van de sportzaal is het verplicht om schoon schoeisel te dragen.

3. Verzekeringsgegevens / betalingsvoorwaarden

3.1. Iedere patiënt/cliënt is verantwoordelijk voor het overleggen van correcte verzekeringsgegevens betreffende verzekeringsmaatschappij, polisnummer en pakketvorm.
Indien de, door u aangeleverde, gegevens niet correct zijn en de verzekeringsmaatschappij, op die gronden, de declaratie van fysiotherapie Poortwijk afwijst, dient u de kosten van de behandeling(en) zelf te betalen. Mogelijk worden er dan andere tarieven voor de behandeling gehanteerd.
De tarieven voor de behandelingen kunt u vinden op onze website www.jofib.nl en in de wachtkamer.
3.2. Iedere patiënt/cliënt dient zelf te informeren bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij naar het aantal behandelingen fysiotherapie therapie waar hij/zij recht op heeft.
Bij overschrijding van dit aantal dient de patiënt de kosten van de behandeling zelf te betalen.
Hij/zij ontvangt hiervoor een factuur die, contant of per bank, binnen 14 dagen voldaan dient te worden.
3.3. De tarieven voor een behandeling fysiotherapie kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen.
3.4. Bij geen vergoeding door een ziektekostenverzekeraar dienen betalingen van behandelingen fysiotherapie / groepstraining door patiënt zelf te worden voldaan.
De patiënt ontvangt een factuur die, contant of per bank, binnen 14 dagen voldaan dient te worden.
3.5 De eerste 20 behandelingen ten laste van de aanvullende verzekering bij een chronische indicatie volgens de lijst Borst.
Na de 20e behandeling komen de verdere behandelingen ten laste van de basisverzekering, deze kunnen dan in aanmerking komen voor het verplicht eigen risico.

Indien de patiënt niet aanvullend of niet voldoende aanvullend verzekerd is voor fysiotherapie worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk, middels een factuur, in rekening gebracht bij de patiënt.

4. Privacy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde wet op persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand het reglement weer gegeven:

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
Alleen gegevens die te maken hebben met de medische behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
Wanneer het voor onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
Gegevens van cliënten* worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.
Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden.

Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een SMS-, e-mail- of pushbericht en kunt u gebruik maken van de AfsprakenApp. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak.  Vraag naar de baliefolder met uitleg over de service en hoe u zich kan aan- en afmelden voor bepaalde serviceberichten.

5. Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of over uw behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan de praktijkeigenaar. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.
Informatie hierover kunt u lezen in de brochure die zich bevindt in het folderrek van de wachtruimte.

Heeft u een klacht over de fysiotherapeut? Blijf er niet mee rondlopen. Je klacht kenbaar maken, is beter voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Via deze link leest u alle benodigde informatie.

6. Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt onderbroken, nemen collega’s binnen de organisatie voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie- of ziekteverzuim.
In overleg met de patiënt wordt de mogelijkheid aangeboden dat de behandeling door een andere collega wordt uitgevoerd.

Belangrijk!
De patiënt / cliënt dient zich uiterlijk vóór de 2e behandeling fysiotherapie of manuele therapie op de hoogte gesteld te hebben van bovenstaand reglement en gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden / regels. Indien de patiënt / cliënt niet akkoord gaat met ons huisreglement dient hij/zij dit aan te geven bij de betreffende behandelend therapeut uiterlijk vóór de 2e behandeling.

*voor cliënten onder de 18 jaar is familierecht van toepassing.